ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการด้วย Oral หรือ Poster Presentation โดยดูรายละเอียดดังนี้

ใบสมัคร

รายละเอียด

หนังสือจากกรมบัญชีกลางการประชุมไม่ถือเป็นวันลา ดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสาร Workshop

Cough Assist E70 Protocol

PEP-Mask

Lunch Symposium

บริษัท ดาวน์โหลด Poster
Thai Otsuka Pharmaceutical ดาวน์โหลด
Dräger ดาวน์โหลด
AstraZeneca ดาวน์โหลด
GSK ดาวน์โหลด
Pacific Healthcare ดาวน์โหลด
MSD ดาวน์โหลด