Register
ลงทะเบียนสมาชิกสมาคม


ข้อมูลส่วนตัว


ความสนใจพิเศษ


ข้อมูลวิชาชีพ(แพทย์/พยาบาล)


ที่อยู่บ้าน


ที่อยู่ที่ทำงาน


ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
อัตราค่าสมัครสมาชิก

ประเภทสมาชิก ค่าสมาชิกต่อปี (บาท) ค่าสมาชิกตลอดชีพ (บาท)
แพทย์ 300 1,000
พยาบาล 200 600
สมาชิกเว็บไซต์สมาคมฯ ฟรี

ขั้นตอนการชำระค่าสมัครสมาชิก

โอนเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี "วิชาการสมาคมโรคระบบหายใจ และเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก"
เลขที่ 983-8-57992-0

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

 1. สมาชิกรายปี และสมาชิกตลอดชีพ
  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารวิชาการในเว็บไซต์
  • ส่วนลดสำหรับสมัครเข้าร่วมการประชุมของสมาคม
  • จดหมายข่าวการประชุมส่งไปที่บ้านหรือที่ทำงาน
 2. สมาชิกเว็บไซต์สมาคมฯ
  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารวิชาการในเว็บไซต์

การส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสมาชิก

ขอความกรุณา Scan

 1. ใบประกอบวิชาชีพแพทย์หรือพยาบาล
 2. สลิปจ่ายเงินค่าสมัคร (สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกรายปี และสมาชิกตลอดชีพ)

เพื่อยืนยันบุคคล (เนื่องจากเว็บไซต์มีข้อมูลทางวิชาการ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับบุคคลทั่วไป)

ส่งหลักฐานมาที่ E-mail

 • thaipedlung@gmail.com (คุณสุพัชรินทร์ ไชยงาย) และ info.thaipedlung@gmail.com (คุณภาณุวัฒน์ เพ็ชเต็ม)

หลักจากตรวจสอบเอกสารแล้ว Admin จะส่ง Username/Password เพื่อเข้าใช้งานในเว็บไซต์ไปทางอีเมล

สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย

สำนักงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-256-4951 โทรสาร. 02-256-4911

E-mail: info.thaipedlung@gmail.com | tasneeya@gmail.com | apassornw@yahoo.com