Register
สมัครสมาชิกสมาคม


ข้อมูลส่วนตัว


ความสนใจพิเศษ


ข้อมูลวิชาชีพ(แพทย์/พยาบาล)


ที่อยู่บ้าน


ที่อยู่ที่ทำงาน


ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
อัตราค่าสมัครสมาชิก

ประเภทสมาชิก ค่าสมาชิกต่อปี (บาท) ค่าสมาชิกตลอดชีพ (บาท)
แพทย์ 300 1,000
พยาบาล 200 600

ขั้นตอนการชำระค่าสมัครสมาชิก

โอนเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี "วิชาการสมาคมโรคระบบหายใจ และเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก"
เลขที่ 983-8-57992-0 แล้วส่งสลิปมา คลิกที่นี่

การส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสมาชิก

ขอความกรุณา Scan

  • ภาพถ่าย ใบประกอบวิชาชีพแพทย์หรือพยาบาล (สามารถใช้รูปถ่ายจากโทรศัพท์มือถือได้) เพื่อยืนยันตัวบุคคล เนื่องจากเว็บไซต์มีข้อมูลทางวิชาการ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับบุคคลทั่วไป ส่งไฟล์ภาพ คลิกที่นี่

หลังจากตรวจสอบเอกสารแล้ว admin จะส่ง username/password เพื่อ login เว็บไซต์ ไปให้ตาม email ที่ท่านแจ้งไว้

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารวิชาการในเว็บไซต์
  • ส่วนลดสำหรับสมัครเข้าร่วมการประชุมของสมาคม
สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย

สำนักงาน: หน่วยโรคระบบหายใจเด็ก ชั้น 3 ห้อง 304 อาคารศูนย์แพทย์สิริกิต์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0635894599

E-mail: thaipedlung.org@gmail.com