Conference
การประชุมวิชาการInterhospital conference Siriraj Hospital 24 Jan 2013 Part 1/3

Update: 2014-03-07

เด็กชายไทย อายุ 9 ปี ไข้ ไอ หายใจเหนื่อย 2 วัน ก่อนมา รพ.

พญ.ศศิธร แก้วโคมทอง
พญ.พรพรรณ กสิเสรีวงศ์
ผศ.นพ.จักรพันธ์ สุศิวะ

ดาวน์โหลดรายละเอียด conference (206 KB.)

Download files :


Interhospital conference Siriraj Hospital 24 Jan 2013 Part 2/3

Update: 2014-03-07

เด็กชายไทย อายุ 9 ปี ไข้ ไอ หายใจเหนื่อย 2 วัน ก่อนมา รพ.

พญ.ศศิธร แก้วโคมทอง
พญ.พรพรรณ กสิเสรีวงศ์
ผศ.นพ.จักรพันธ์ สุศิวะ

ดาวน์โหลดรายละเอียด conference (206 KB.)

Download files :


Interhospital conference Siriraj Hospital 24 Jan 2013 Part 3/3

Update: 2014-03-07

เด็กชายไทย อายุ 9 ปี ไข้ ไอ หายใจเหนื่อย 2 วัน ก่อนมา รพ.

พญ.ศศิธร แก้วโคมทอง
พญ.พรพรรณ กสิเสรีวงศ์
ผศ.นพ.จักรพันธ์ สุศิวะ

ดาวน์โหลดรายละเอียด conference (206 KB.)

Download files :
Conference

Interhospital Conference Siriraj Hospital, 23 Jan 14 Part 1 to 3

Interhospital Conference Siriraj Hospital, 23 Jan 14 (Radiology)

Interhospital Conference Siriraj Hospital, 23 Jan 14 (parasite egg)

Interhospital Conference Siriraj Hospital, 23 Jan 14 Part 1 to 4

Interhospital conference Siriraj Hospital 24 Jan 2013 Part 1 to 4

สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย

สำนักงาน: หน่วยโรคระบบหายใจเด็ก ชั้น 3 ห้อง 304 อาคารศูนย์แพทย์สิริกิต์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0635894599

E-mail: thaipedlung.org@gmail.com