Conference
การประชุมวิชาการการประชุม Interhospital Pediatric Chest Conference ครั้งที่ 3

Update: 2009-07-21

สถาบันเจ้าภาพจัดการประชุม : รพ.วชิรพยาบาล, มศว.

เอกสารการประชุมตอนที่ 1 (726 Kb.)  
เอกสารการประชุมตอนที่ 2   (714 Kb.)  
เอกสารการประชุมตอนที่ 3 (1.22Mb.)  
เอกสารการประชุมตอนที่ 4 (118Kb.)  
     

Download files :
Conference

การประชุม Interhospital Pediatric Chest Conference ครั้งที่ 3

Case discussion November 30, 2006

Interhospital Chest Conference ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Interhospital Chest Conference January 2006

Interhospital Chest Conferene 27 Sep 2018

สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย

สำนักงาน: หน่วยโรคระบบหายใจเด็ก ชั้น 3 ห้อง 304 อาคารศูนย์แพทย์สิริกิต์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0635894599

E-mail: thaipedlung.org@gmail.com