Conference
การประชุมวิชาการInterhospital Conference Ramathibodi Hospital (Case2) 2014 Part 1/5

Update: 2014-12-14

เด็กหญิง อายุ 10 เดือน ภูมิลำเนา จ.ราชบุรี ไข้ ไอ หอบมา 7 วันก่อนมารพ.

ดาวน์โหลดรายละเอียด conference (479 KB.)

พญ. ฟ้าใส ประเสริฐสรรพ์
พญ. สุดารัตน์ จึงไกรสีห์
อ.พญ. หฤทัย กมลาภรณ์

Download files :


Interhospital Conference Ramathibodi Hospital (Case2) 2014 Part 2/5

Update: 2014-12-14

เด็กหญิง อายุ 10 เดือน ภูมิลำเนา จ.ราชบุรี ไข้ ไอ หอบมา 7 วันก่อนมารพ.

ดาวน์โหลดรายละเอียด conference (479 KB.)

พญ. ฟ้าใส ประเสริฐสรรพ์
พญ. สุดารัตน์ จึงไกรสีห์
อ.พญ. หฤทัย กมลาภรณ์

Download files :


Interhospital Conference Ramathibodi Hospital (Case2) 2014 Part 3/5

Update: 2014-12-14

เด็กหญิง อายุ 10 เดือน ภูมิลำเนา จ.ราชบุรี ไข้ ไอ หอบมา 7 วันก่อนมารพ.

ดาวน์โหลดรายละเอียด conference (479 KB.)

พญ. ฟ้าใส ประเสริฐสรรพ์
พญ. สุดารัตน์ จึงไกรสีห์
อ.พญ. หฤทัย กมลาภรณ์

Download files :


Interhospital Conference Ramathibodi Hospital (Case2) 2014 Part 4/5

Update: 2014-12-14

เด็กหญิง อายุ 10 เดือน ภูมิลำเนา จ.ราชบุรี ไข้ ไอ หอบมา 7 วันก่อนมารพ.

ดาวน์โหลดรายละเอียด conference (479 KB.)

พญ. ฟ้าใส ประเสริฐสรรพ์
พญ. สุดารัตน์ จึงไกรสีห์
อ.พญ. หฤทัย กมลาภรณ์

Download files :


Interhospital Conference Ramathibodi Hospital (Case2) 2014 Part 5/5

Update: 2014-12-14

เด็กหญิง อายุ 10 เดือน ภูมิลำเนา จ.ราชบุรี ไข้ ไอ หอบมา 7 วันก่อนมารพ.

ดาวน์โหลดรายละเอียด conference (479 KB.)

พญ. ฟ้าใส ประเสริฐสรรพ์
พญ. สุดารัตน์ จึงไกรสีห์
อ.พญ. หฤทัย กมลาภรณ์

Download files :
Conference

Interhospital Conference Maharat Nakhon Ratchasima Hospital 27 November 2014

Interhospital Conference Ramathibodi Hospital (Patho1) 2014 (Part 1 to 2)

Interhospital Conference Ramathibodi Hospital (Case1) 2014 (Part 1 to 4)

Interhospital Conference Ramathibodi Hospital (patho2) 2014

Interhospital Conference Ramathibodi Hospital (Case2) 2014 (Part 1 to 5)

สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย

สำนักงาน: หน่วยโรคระบบหายใจเด็ก ชั้น 3 ห้อง 304 อาคารศูนย์แพทย์สิริกิต์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0635894599

E-mail: thaipedlung.org@gmail.com