Conference
การประชุมวิชาการInterhospital Case Conference ครั้งที่ 4/2550 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Update: 2009-07-21

เด็กหญิง อายุ 3 ปี 2 เดือน เป็นปอดบวมมา 5 ครั้งก่อนมาโรงพยาบาล

ดาวน์โหลดรายละเอียด (603Kb.)
 
 
 

 

Download files :
Conference

Interhospital chest conference โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ

Interhospital chest conference คณะแพทยศาสตร์ขอนแก่น โรงพยาบาลสงขลานคริทร์ ตำรวจ

Interhospital Pediatric Chest Conference โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Interhospital Pediatric Chest Conference คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ครั้งที่1/2551

Interhospital Chest Conference คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (29 พฤศจิกายน 2550)

สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย

สำนักงาน: หน่วยโรคระบบหายใจเด็ก ชั้น 3 ห้อง 304 อาคารศูนย์แพทย์สิริกิต์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0635894599

E-mail: thaipedlung.org@gmail.com