News & Event
ข่าวและกิจกรรม


การฝึกการหายใจเพื่อสุขอนามัยที่ดีของปอด

ลมหายใจคือสัญญาญของการมีชีวิต ทุกชีวิตที่เกิดมาจะหายใจได้เองโดยสัญชาติญาณ ไม่ต้องสอนหรือฝึก ทำให้คนทั่วไปไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการหายใจเท่าที่ควร เนื่อจากอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์ได้ทั้งในยามปกติและยามเจ็บป่วย

ลมหายใจคือสัญญาญของการมีชีวิต ทุกชีวิตที่เกิดมาจะหายใจได้เองโดยสัญชาติญาณ ไม่ต้องสอนหรือฝึก ทำให้คนทั่วไปไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการหายใจเท่าที่ควร เนื่อจากอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์ได้ทั้งในยามปกติและยามเจ็บป่วยDownload files :

สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย

สำนักงาน: หน่วยโรคระบบหายใจเด็ก ชั้น 3 ห้อง 304 อาคารศูนย์แพทย์สิริกิต์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-201-1727

E-mail: thaipedlung.org@gmail.com