News & Event
ข่าวและกิจกรรม


การฝึกการหายใจเพื่อสุขอนามัยที่ดีของปอด

ลมหายใจคือสัญญาญของการมีชีวิต ทุกชีวิตที่เกิดมาจะหายใจได้เองโดยสัญชาติญาณ ไม่ต้องสอนหรือฝึก ทำให้คนทั่วไปไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการหายใจเท่าที่ควร เนื่อจากอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์ได้ทั้งในยามปกติและยามเจ็บป่วย

ลมหายใจคือสัญญาญของการมีชีวิต ทุกชีวิตที่เกิดมาจะหายใจได้เองโดยสัญชาติญาณ ไม่ต้องสอนหรือฝึก ทำให้คนทั่วไปไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการหายใจเท่าที่ควร เนื่อจากอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์ได้ทั้งในยามปกติและยามเจ็บป่วยDownload files :

สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย

สำนักงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-256-4951 โทรสาร. 02-256-4911

E-mail: info.thaipedlung@gmail.com | tasneeya@gmail.com | apassornw@yahoo.com